ЕБС-ИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 10 ЖИЛИЙН ЦИКЛТЭЙ БОЛГОНО
 Японы Засгийн газрын ЖАЙКА Олон улсын байгууллага хамтран хэрэгжүүлсэн "Суралцахуйг дэмжих мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх PROCESS" төсөл сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, сайжруулах үе шат бүхий хоорондоо уялдаа холбоотой үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд 10 жилээр төлөвлөх аргачлалыг бэлэн болгож өнөөдөр буюу 2018 оны 10-р сарын 19-ны өдөр  БСШУСЯ-нд гардуулан өглөө.
 
НИЙТЭЛСЭН: 2019-02-24 өдөр 15:10:5 цаг